Trang chủ Pháp luật Chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm tại Trung tâm...

Chuyển hồ sơ công an điều tra sai phạm tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai

Ngày đăng:
0

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai kết luận các sai phạm về tài chính tại Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai rất nghiêm trọng nên chuyển hồ sơ sang công an điều tra.

Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai vừa có Kết luận thanh tra số 2872/KL-STC về việc chấp hành chế độ kế toán và quản lý tài chính tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai (Trung tâm Khuyến công) thuộc Sở Công thương tỉnh Đồng Nai.

Sai phạm nghiêm trọng về tài chính

Sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai -0
Sở Tài chính kết luận nhiều sai phạm tài chính tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai

Theo kết luận thanh tra (KLTT), Trung tâm Khuyến công có các thiếu sót, sai phạm nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính diễn ra trong năm 2022 và những năm trước kể từ thời điểm thành lập sau khi sáp nhập 2 trung tâm là Trung tâm Khuyến Công và Trung tâm Tư vấn Phát triển Công nghiệp.

KLTT của Sở Tài chính nêu rõ, Trung tâm Khuyến công chưa ghi nhận doanh thu năm 2022 với số tiền 300 triệu đồng.

Cụ thể: Trung tâm ký hợp đồng 01/HT-15 ngày 6.1.2015 với Công ty TNHH Tiến Nga, Công ty đã thanh toán 200 triệu đồng và Trung tâm ký Hợp đồng số 01/HĐPH ngày 3.6.2019 với Công ty TNHH Hành trình tìm kiếm Đại sứ Đại Dương Xanh, Công ty đã thanh toán 100 triệu đồng. Tuy nhiên, thời điểm thanh tra Trung tâm chưa ghi nhận doanh thu.

Đối với việc áp dụng các quy định pháp luật để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, KLTT xác định, Trung tâm đưa nội dung chi tiền thuê mướn cho chuyên gia và giảng viên nước ngoài, thuê lao động trong nước vào Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện ký hợp đồng giao khoán với các cá nhân bên ngoài làm nhiệm vụ chuyên môn là không nằm trong phạm vi để xây dựng trong quy chế chi tiêu nội bộ.

Thực tế việc thuê chuyên gia và giảng viên nước ngoài, thuê lao động trong nước bằng hình thức ký hợp đồng giao khoán nhiệm vụ chuyên môn còn vượt quá 10% giá trị hợp đồng đã ký kết với Công ty Điện lực Đồng Nai. Qua kiểm tra quy chế chi tiêu nội bộ, Trung tâm có đưa nội dung chi thuê chuyên gia, nhà quản lý nhưng không xây dựng tiêu chuẩn, định mức chi cho hình thức khoán này và theo báo cáo của Trung tâm tại văn bản số 472/KC&TV-HC ngày 13.11.2022 thì tỷ lệ giao khoán (30% – 70%, 25% – 75%, 20% – 80%) là tỷ lệ linh động.

Tùy theo tính chất, nội dung khối lượng công việc để thỏa thuận với bên được giao khoán và do Giám đốc Trung tâm quyết định. Điều này là không phù hợp quy định vì nội dung chi cho loại hình giao khoán này không thuộc phạm vi được đưa vào Quy chế chi tiêu nội bộ.

Trung tâm áp dụng hình thức khoán hay giao lại gần như toàn bộ nội dung công việc của gói thầu đã ký kết với Công ty Điện lực Đồng Nai cho cá nhân khác đang làm việc tại Trung tâm và cá nhân ngoài Trung tâm với 70% giá trị hợp đồng đã ký kết với Công ty Điện lực. Điều này là hành vi bị cấm trong đấu thầu được quy định tại theo điểm a, Khoản 8, Điều 89 Luật Đấu thầu: “nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên”.

Trung tâm áp dụng hình thức giao khoán gần như toàn bộ nội dung công việc của gói thầu cho các cá nhân khác đang làm việc tại Trung tâm nhằm làm phát sinh tăng chi phí dịch vụ trong năm, giảm lợi nhuận, gây thất thoát khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm.

Trung tâm ký hợp đồng giao khoán với các cá nhân bên ngoài trung tâm. Cụ thể: Danh sách nhân sự tư vấn trong hồ sơ nhân sự của nhà thầu được trung tâm lập và báo với Công ty Điện lực là các cán bộ, viên chức của trung tâm với vai trò là lãnh đạo nhà thầu; các chủ nhiệm đề án, khảo sát, lập dự toán; chủ trì thiết kế và hàng loạt khảo sát viên làm việc tại Công ty Điện lực Đồng Nai và thực địa.

Sai phạm nghiêm trọng tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Đồng Nai -0
Công ty Điện lực Đồng Nai 

Nhưng thực tế thì cùng ngày ký hợp đồng với các Công ty Điện lực, Trung tâm thực hiện ký kết hợp đồng tư vấn với các các cá nhân bên ngoài Trung tâm để giao khoán toàn bộ các nội dung hợp đồng đã ký với Công ty Điện lực. Như vậy, Trung tâm đã không trung thực trong việc lập hồ sơ nhân sự, nhân lực của nhà thầu. Điều này là vi phạm các quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Trung tâm Khuyến công áp dụng khoán hay giao lại gần như toàn bộ nội dung công việc của gói thầu đã ký kết với các Công ty Điện lực bằng hình thức ký Hợp đồng tư vấn cho các doanh nghiệp là vi phạm quy định của Luật Đấu thầu. “Trung tâm đã tùy tiện trong việc lựa chọn các Doanh nghiệp quen biết bên ngoài Trung tâm để giao khoán các công việc. Không thực hiện tất cả các quy định về hoạt động đấu thầu, không công khai đăng tải thông tin về đấu thầu” KLTT nêu.

Chuyển hồ sơ sang công an điều tra

Từ KLTT, Sở Tài chính đề nghị Trung tâm Khuyến công thực hiện kê khai đầy đủ các khoản thu chịu thuế của cán bộ viên chức; số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2022 của trung tâm với số tiền hơn 202 triệu đồng.

Đề nghị Trung tâm Khuyến công trích bổ sung nguồn cải cách tiền lương năm 2022 với số tiền hơn 323 triệu đồng; Trích bổ sung các quỹ (khen thưởng, phúc lợi và phát triển hoạt động sự nghiệp…) với số tiền hơn 485 triệu đồng. Đơn vị phân phối kết quả tài chính trích bổ sung các quỹ trong năm 2022 đảm bảo thực hiện theo quy định của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ.

Giám đốc Sở Tài chính chuyển hồ sơ sang cơ Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh để tiến hành điều tra theo quy định đối với các vụ việc sai phạm nghiêm trọng dẫn đến làm phát sinh tăng chi phí dịch vụ trong năm, giảm lợi nhuận, gây thất thoát khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm. Bởi vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về tổ chức đấu thầu, thực hiện các gói thầu, Luật Phòng chống tham nhũng.

Theo kết luận thanh tra, các hành vi trên của trung tâm được thực hiện có tổ chức và vi phạm nghiêm trọng các quy định của Luật Đấu thầu 2013 dẫn đến số thuế thu nhập doanh nghiệp còn phải nộp ngân sách Nhà nước năm 2022 của Trung tâm với số tiền hơn 202 triệu đồng. Vấn đề này có dấu hiệu “lợi ích nhóm”, vi phạm Điều 4 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP.

Theo Quang Phương/Đại biểu nhân dân
https://daibieunhandan.vn/kiem-tra-giam-sat/chuyen-ho-so-cong-an-dieu-tra-sai-pham-tai-trung-tam-khuyen-cong-va-tu-van-phat-trien-cong-nghiep-dong-nai-i331663/?fbclid=IwAR2zh2cG1t8dTLAXI1R5lJJ7STW3PVq8BfMqpUkOltRcLeSFOTx8joCwASQ_aem_th_AY3dAr9GDXtejx8UkhG6n_EphQHaiSrMvGGvOPqlZa3YhAX_CDYlkce-Yh6nZ2paryY&mibextid=S66gvF