Trang chủ Pháp luật Tỉnh Bình Dương có vượt quyền Thủ tướng để phê duyệt dự...

Tỉnh Bình Dương có vượt quyền Thủ tướng để phê duyệt dự án cho công ty Nam Kim?

Ngày đăng:
21

Tháng 11/2019, Bộ Tài Chính và Bộ Xây dựng trả lời BQL các KCN Bình Dương về việc chưa đủ điều kiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án KCN Phú Tân (Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một) do Công ty CP ĐT XD CN Nam Kim làm chủ đầu tư. Trước đó, ngày 30/5/2019, tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị – dịch vụ Hòa Phú (dự án nằm trong KCN Phú Tân) cho công ty Nam Kim thực hiện.

Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

Cụ thể, tại Công văn số 358/BXD-HĐXD ngày 14/11/2019 của Bộ Xây dựng về việc góp ý kiến về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Phú Tân gửi Ban Quản lý (BQL) các Khu công nghiệp Bình Dương. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về sự phù hợp của dự án với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch sử dụng đất thì Dự án KCN Phú Tân đã được Ban quản lý các Khu công nghiệp Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư (mã số 46221000039, chứng nhận lần đầu ngày 8/12/2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 22/1/2015). Tại văn bản số 3115/BQL-ĐT ngày 11/10/2019 của Ban Quản lý các KCN Bình Dương và hồ sơ đề xuất là phù hợp với các chỉ tiêu quy hoạch được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt tại Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 4/6/2019 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) KCN Phú Tân, P. Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một. Hồ sơ gửi kèm thông báo các tài liệu liên quan đến quy hoạch phát triển ngành, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội nên Bộ Xây dựng chưa đủ cơ sở để có ý kiến về vấn đề này.

Về hồ sơ dự án đầu tư, Bộ Xây dựng nêu rõ: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Phú Tân thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Mô hình của dự án Khu đô thị - dịch vụ Hoà Phú đã được công ty Kim Oanh Group tại chi nhánh Thành phố mới Bình Dương đang có dấu hiệu chuẩn bị bang bán ra thị trường.
Mô hình của dự án Khu đô thị – dịch vụ Hoà Phú đã được công ty Kim Oanh Group tại chi nhánh Thành phố mới Bình Dương đang có dấu hiệu chuẩn bị bang bán ra thị trường.

Theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 thì nhà đầu tư cần lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư để làm cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Nhà đầu tư cần ra soát hồ sơ thiết kế các hạng mục công trình trong dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt, đồng thời bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuận áp dụng cho các hạng mục hạ tầng kỹ thuật của dự án.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng có ý kiến thêm, theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2014 thì dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường để làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng… Ngoài ra, nhà đầu tư phải báo cáo cơ quan đăng ký đầu tư phương án giải quyết nhà ở, công trình xã hội, thể thao cho người lao động làm việc trong KCN…

Chưa đủ cơ sở để thực hiện đánh giá năng lực tài chính

Ngoài Bộ Xây dựng thì Bộ Tài Chính cũng có công văn số 14493/BTC-ĐT ngày 29/11/2019 trả lời văn bản số 3116/BQL-ĐT ngày 11/10/2019 của BQL các KCN Bình Dương về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án khu công nghiệp Phú Tân.

Bộ Tài Chính có ý kiến như sau: Về sự phù hợp quy hoạch và cơ sở pháp lý của dự án theo Điều 24, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Điều 28 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật có liên quan đến quy hoạch quy định như sau: KCN là khu chức năng; cơ sở lập dự án đầu tư xây dựng đối với khu chức năng có quy mô dưới 500ha là quy hoạch phân khu xây dựng và quy hoạch chi tiết xây dựng.

Tại Quyết định số 173/TTg-KTN ngày 28/1/2016 về việc điều chinh quy hoạch phát triển các KCN tỉnh Bình Dương đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh giảm diện tích KCN Phú Tân, tỉnh Bình Dương từ 133ha xuống 107ha. Theo quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 4/1/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 (quy hoạch phân khu) KCN Phú Tân, P. Hoà Phú, TP TDM với diện tích là 106,54ha. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm văn bản số 3116/BQL-ĐT ngày 11/10/2019 của BQL các KCN Bình Dương không có quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Phú Tân, tỉnh Bình Dương. Đề nghị UBND tỉnh Bình Dương, các cơ quan có liên quan và các nhà đầu tư dự án chịu trách nhiệm thực hiện, hoàn chỉnh đầy đủ các quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về đầu tư làm cơ sở để cấp có thẩm quyền xem xét về nội dung đề xuất dự án.

Về thẩm quyền quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Bộ Tài chính có ý kiến chỉ đạo: Theo hồ sơ dự án, nhà đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Công nghiệp Nam Kim (công ty Nam Kim) đề nghị điều chỉnh các nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số (mã số 46221000039, chứng nhận lần đầu ngày 8/12/2016, thay đổi lần thứ 4 ngày 22/1/2015) do BQL các KCN Bình Dương cấp như sau: Bổ sung mục tiêu đầu tư dự án thành đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, kinh doanh và cho thuê nhà xưởng: Đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình thương mại dịch vụ, tăng vốn đầu tư từ 530,59 tỷ đồng lên 1.659,65 tỷ đồng (tăng 312% so với tổng số vốn đầu tư được cấp…). Cũng như Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính khẳng định dự án thuộc thẩm quyền quyết định và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Tài chính yêu cầu UBND tỉnh Bình Dương có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan, chỉ đạo nhà đầu tư hoàn chỉnh nội dung hồ sơ dự án để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bộ Tài chính cũng có ý kiến về vốn chủ sở hữu và năng lực tài chính của nhả đầu tư dự án của công ty Nam Kim. Qua xem xét các khoản liên quan tài chính của công ty Nam Kim, Bộ Tài chính chưa đủ cơ sở để thực hiện đánh giá năng lực tài chính của công ty Nam Kim khi thực hiện dự án này…

Ngoài ra tại văn bản Bộ Tài chính chỉ rõ về tiến độ thực hiện dự án của công ty Nam Kim như sau: “Đến thời điểm hiện tại, dự án đã được BQL các KCN Bình Dương cấp Giấy chứng nhận đầu tư hơn 14 năm. Tuy nhiên, hồ sơ gửi kèm chưa có nội dung giải trình về việc Dự án thực hiện đầu tư kéo dài hơn 14 năm vẫn chưa hoàn thành…

Chủ đầu tư Nam Kim chưa đủ điều kiện hồ sơ pháp lý để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng UBND tỉnh Bình Dương lại phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho công ty Nam Kim
Chủ đầu tư Nam Kim chưa đủ điều kiện hồ sơ pháp lý để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhưng UBND tỉnh Bình Dương lại phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho công ty Nam Kim

Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Theo quy định tại điểm b, điểm d, khoản 1, Điều 118 Luật Đất đai năm 2013, Nhà nước cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với đất đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng và cho thuê, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; trong trường hợp này không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất. Hiện nay dự án đã có Giấy chứng nhận đầu tư và nhà đầu tư đang triển khai thực hiện, vì vậy đề nghị BQL các KCN Bình Dương báo cáo UBND tỉnh Bình Dương căn cứ pháp luật hiện hành để rà soát nội dung liên quan đến đất đai theo đúng pháp luật…”.

Tỉnh Bình Dương phê duyệt dự án cho công ty Nam Kim

Cả hai Bộ đều trả lời về việc duyệt quy hoạch, phê duyệt đầu tư là Thủ tướng Chính phủ và thông qua xem xét thì chủ đầu tư Nam Kim chưa đủ điều kiện về vốn, năng lực thực hiện dự án, hồ sơ chưa hoàn chỉnh các bước và thủ tục để thay đổi điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư của KCN Phú Tân.

Mặc dù chưa đủ điều kiện thay đổi mục đích đầu tư, chưa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh nhưng trước đó ngày 30/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm lại ra quyết phê duyệt đồ án vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị – dịch vụ Hoà Phú (dự án nằm trong KCN Phú Tân), phường Hoà Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương cho Công ty Nam Kim với diện tích là 266.968,70m2 với quy mô dân số là 10.717 người với mật độ xây dựng toàn khu lên đến 60%.

Việc UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định phê duyệt dự án Khu đô thị Hòa Phú trong diện tích quy hoạch KCN Phú Tân do Công ty Nam Kim làm chủ đầu tư, trước khi có các ý kiến của các Bộ, ngành và quyết định thay đổi cũng như việc thực hiện dự án không qua đấu giá mà trong ý kiến Bộ Tài chính phải đấu giá… UBND tỉnh Bình Dương đang có dấu hiệu gây thất thoát ngân sách Nhà nước cũng như các dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng trong thực thi pháp luật.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin sự việc tới bạn đọc!

Theo Văn Quân/Tuoitrethudo

https://tuoitrethudo.com.vn/tinh-binh-duong-co-vuot-quyen-thu-tuong-de-phe-duyet-du-an-cho-cong-ty-nam-kim-d2079479.html